ประมวลภาพ...การปฏิบัติธรรมของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี ที่ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ไปโปรด พร้อมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ที่ ท่านพระอาจารย์ไปในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2559
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม "บ้านสวน" (บ้านธรรมโสภณ) จังหวัดลพบุรี... ซึ่งในช่วงเช้าของแต่ละวันที่ท่านพระอาจารย์ไปพักอยู่ที่นั่น
จะมีญาติโยมมาทำบุญในตอนเช้า นั่งสมาธิภาวนาในตอนบ่ายหลังจากที่ท่านพระอาจารย์ฉันน้ำปานะเสร็จ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
สนทนาธรรม ในตอนค่ำ ตลอดช่วงที่ท่านพักอยู่ที่นั่น...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ สาธุ...สาธุ...สาธุ
"อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร"
คุณไพบูลย์ มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
อาจารย์ธีรภัทร   สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
กิจกรรมดี ๆ ยามเช้า...ทำบุญตักบาตร
พ.ต.หญิง ผกาภรณ์   สิงห์โต ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว "ร้านวิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
คุณสมคิด   แก่นแก้ว "ร้านวิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
***น้อมทำทาน...กับผู้เจริญ***
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"น้าอ้อย"...หัวหน้าแก๊ง ปฏิบัติธรรม "บ้านสวน"
"คุณนก"...ผูู้ดำเนินอยู่ในมรรค(ภรรยาของ)
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
อาจารย์บัญญัติ  แก้วกัน แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี...นำลูกหลานทำบุญ
คุณศรัณ   โพธิแพทย์ สำนักงานศรัณทนายความ ลพบุรี
และ "คุณแม่ณี" ผู้ใฝ่ธรรม (เจ้าของร้านอาหาร "ครัวคุณณี")
 
   
บรรยากาศของ การทำบุญใส่บาตรของผู้มีบุญ
คุณศิริพจน์   พุกเจริญ เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง
(ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา)
คุณฤทัยวัลค์  พุกเจริญ เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง
(ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา)
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา อายุรกรรม เฉพาะทางปอด รพ.จุฬาลงกรณ์
เบิกบานใจ...เมื่อได้ทำบุญ
อนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
 
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
ร่วมแรงแข็งขัน...เพื่อสิ่งดีงาม
คุณไพศาล  มหาพัณณาภรณ์
ที่ปรึกษาบริษัท
ท่านผู้มีธรรม...กำลังปฏิบัติธรรม (ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม) ...สาธุ...สาธุ
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์สงบนิ่ง...แผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์
...สังสรรค์กันในกลุ่มผู้มีรรม...
ในช่วงบ่าย...หลังจากที่ท่านพระอาจารย์ฉันน้ำปานะเสร็จ
ได้นำญาติโยมนั่งสมาธิภาวนา 1 ชั่วโมง
ในภาคค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนา หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
รู้ลมเข้า...รู้ลมออก หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ... พุทโธ พุทโธ

บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา   

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
...แผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...  
                           สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
สาระธรรม...จดจำและนำไปใช้
ทำพิธีขอขมา...ท่านพระอาจารย์
 อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง
ะปะราธัง ขะมะถุโน ภันเต
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)...เป็นตัวแทนน้อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ
ขมามะ ภันเต
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ก่อนแยกย้ายกันกลับ***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
ที่บ้านใหม่ของ...คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)...ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปทำบุญบ้านใหม่เพื่อเป็นศิริมงคล
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ทพญ.อาทิตยา   เจริญสุขเกษม รพ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดที่โรงพยาบาล
เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้มีโอกาสได้ฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์บ้าง
ต่อจากนั้น...ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปที่คลินิก เพื่อเป็นศิริมงคล
ท่านสุพจน์  คงธนโฆษิตกุล ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดจันทบุรี และ ท่านปาณิสรา  คงธนโฆษิตกุล อัยการ ศาลจังหวัดจันทบุรี
...ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดครอบครัวของตน ที่จังหวัดจันทบุรี
ท่านวิลาศ  จิวะวิฑูรกิจ ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดจันทบุรี
ท่านไกรพิญ์   ปิยะศิลานนท์ ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดจันทบุรี
*** เพื่อนที่ทำงานเดียวกัน...ถือโอกาสมาร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์***
ตั้งใจฟังธรรม และรับพร จากท่านพระอาจารย์
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ที่..."ขะหนำ" ในสวนของ คุณสมหมาย - คุณอำภา   วรสวาท ...ซึ่งเป็นโยมที่มีบุญคุณต่อท่านพระอาจารย์ ช่วงที่ท่านไปพักที่จังหวัดจันทบุรี สมัยที่อายุพรรษาน้อย ๆ
ครอบครัวของ...คุณสมหมาย - คุณอำภา   วรสวาท ร่วมกันทำบุญ
ลูกศิษย์ชาวจันทบุรี ...ที่ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์ไปเยี่ยมก็มาร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ถือโอกาสได้ฟังธรรม
ของฝากจากชาวจันทบุรี...ในวันที่ท่านพระอาจารย์กลับ
ท่านพระอาจารย์ได้แวะเยี่ยมโยมสูงอายุที่เคยดูแลท่านมา... ซึ่งทำให้เขาดีใจมาก จนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้เลยค่ะ
หลังจากนั้น...ได้แวะพักฉันกาแฟที่คลินิก ของ
  นายแพทย์ฤทธิเดช    คงมนัส   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรีก่อนที่จะเดินทางไปพักบ้านของ นายแพทย์ฤทธิเดช    คงมนัส
ที่กรุงเทพมหานคร
บ้านของ นายแพทย์ฤทธิเดช    คงมนัส ที่กรุงเทพมหานคร
  นายแพทย์ฤทธิเดช    คงมนัส   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี
พญ.หทัยชนก    คงมนัส กุมารแพทย์ เฉพาะ ทางต่อยอดต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึม รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมทั้ง "น้องจริง" ลูกสาวผู้น่ารัก
และน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์
ทักทาย...สมาชิกใหม่ในทางธรรม
ของฝากจาก...จันทบุรี สู่ชาวลพบุรี (อีกรอบ)
ที่บริษัท Hino...ซึ่ง คุณศิริพจน์   พุกเจริญ เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง (ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา) ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปฉันจังหันที่บ้านของตนเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนทนาแบบเย็นใจ ริมสระน้ำบริเวณบ้าน
เบื้องหลังครัว...ร่วมกันเตรียมอาหารถวายจังหัน อย่างมีความสุข
"ครอบครัวพุกเจริญ" เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง (ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา) ...และญาติธรรมร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
น้อมถวายจังหันด้วยความปิติในบุญ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ
ถึงเวลาอิ่มท้อง
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จดจำสิ่ง ดี ๆ ไว้ใช้ในชีวิตต่อไปให้มีความสุขแบบยั่งยืน
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ก่อนกลับจาก "บ้านสวน" ลพบุรี...ขออนุโมบุญในจิตที่ปิติสุขของทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
สาธุ...สาธุ...สาธุ