ประมวลภาพกิจกรรม...ในช่วงวันอาสาบูชา - วันเข้าพรรษา วัดป่าน้ำโจน จำปี 2559
กิจกรรมในช่วงเช้า
ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด...ช่วยกันจัดเตรียมอาหารถวายพระ (ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน) นี่แหละ "ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ญาติโยมทั้งหมดเตรียมพร้อม...ที่ลานวัด
รอใส่บาตร
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม และพระที่ร่วมจำพรรษาในวัดป่าน้ำโจน...บิณฑบาตโปรดญาติโยม
พ.อ.สมบูรณ์   ณ หนองคาย รองเสนาธิการจังหวัดทหารบก
ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์ (ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน)
บรรยากาศในการทำบุญของ... "ผู้ใจบุญ"
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
คุณสมศักดิ์ วงค์วาร เภสัชกร รพ.บางระกำ พิษณุโลก และ
ดร.สุดาพร วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พร้อมทั้ง"น้องน้อย" ลูกสาวผู้น่ารัก
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์    เอมกมล รอง ผบก.ภ.จว. พิจิตร
และ คุณนายนงเยาว์  เอมกมล พร้อมทั้ง "น้องเฟิส" ลูกชายคนเก่ง
คุณยายบัวพันธ์   ไชยรบ โยมแม่ของท่านพระอาจารย์
จ.ส.อ.ภัลลภ  ร่อนในเมือง และครอบครัว
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery House
ปทุมทอง พลาซ่า เมืองพิษณุโลก พร้อมทั้งครอบครัว
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ญาติโยมกราบพระรับศีล โดยพร้อมเพรียงกัน
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
หลังจากนั้น...ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร
น้อมถวายจังหันแด่...ท่านผู้ทรงศีล
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์ นิติกร สำนักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
คุณนฤนาท    สิงห์ลอจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery House
ปทุมทอง พลาซ่า เมืองพิษณุโลก พร้อมทั้งครอบครัว
                พ.ต.อ.สัมฤทธิ์    เอมกมล รอง ผบก.ภ.จว. พิจิตร
และ คุณนายนงเยาว์  เอมกมล พร้อมทั้ง "น้องเฟิส" ลูกชายคนเก่ง
"การทาน"...เป็นการกระทำที่จะก้าวเข้าสู่ "มรรค"
ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรม...กำลังพิจารณาอาหารไว้รับประทาน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ญาติโยมทั้งหมดเตรียมตัวไปรับประทานอาหาร
บรรยากาศในศาลา
โภชเนมัตตัญญุตา...ประมาณในการขบฉัน
ญาติโยที่มาทำบุญรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว...
ท่านพระอาจารย์ได้ฉลองศรัทธาญาติโยม ที่มาทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
บรรยากาศ...ที่ส่วนโรงครัว
ขออนุโมทนาบุญในทุกดวงจิตที่ปรารถนาในบุญทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ท่านพระอาจารย์...ที่ศาลาของวัดป่าน้ำโจน
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
และ พญ.พัชรินทร์   เธียราวัฒน์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกร สำนักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
พ.ต.ท.กิตติภพ   ธวัชชัยวิสุทธิ์ สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 จ.นครสวรรค์
และ "คุณนายหงส์"
พ.ต.อ.อภิวัฒน์   ไพฑูรย์ ผกก.สภ.สากเหล็ก และ
คุณนายอุมาพร   ไพฑูรย์
บรรยากาศในการทำบุญ...ของผู้มีบุญ
"นายกวรรณ" นายกองค์การบริหารตำบลแม่ระกา และ "เสี่ยมนัส"
   พ.อ.สมบูรณ์   ณ หนองคาย รองเสนาธิการจังหวัดทหารบก
ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น คุณนายศิริลักษณ์  ณ หนองคาย และ
"น้องมิลค์" ลูกสาวคนเก่ง
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
คุณธานินทร์   สมบูรณ์สาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
***ได้นำ...คณะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มาทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
คุณธานินทร์   สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
และคณะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
ข้อวัตรตอนบ่าย...ช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ
กิจกรรมตอนค่ำ

ท่านพระอาจารย์ นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น...เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณนรากรณ์  แก้วขาว
กำลังศึกษา ป.เอก IF
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์นำกล่าวคำบูชา..."วันอาสาฬหบุรณมี"
ในวันเพ็ญ เดือน 8
ท่านพระอาจารย์...นำเดินเวียนเทียนประทักษิณ 3 รอบ
บรรยากาศการเวียนเทียนรอบศาลาวัดป่าน้ำโจน ...เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ท่านพระอาจารย์นำวาง...ดอกไม้ ธูป เทียน บูชา วันเพ็ญเดือน 8
เหล่พุทธศสนิกชนผู้ใจบุญ... ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่ตัวแทนองค์พระศาสดา
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการฟังธรรม
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
สุขอื่นยิ่งว่าความสงบไม่มี
เมื่อถึงเวลอันสมควร ท่นพระอรย์อนุโมทนให้พรแก่ญติโยมก่อนแยกย้ยกัน
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *