ประมวลภาพกิจกรรม...ในช่วงวันอาสาบูชา - วันเข้าพรรษา วัดป่าน้ำโจน จำปี 2562
ผอ.สมหวัง   บุญผ่อง ผอ.ร.ร.วัดสุพรรณพนมทอง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ได้นำคณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดสุพรรณพนมทองมาทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล "ร้านชาญชัยยนต์" พิษณุโลก และ
คุณวัชรี  สุนทรธรรมกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 4 พิษณุโลก
ได้นำ...คุณพ่อ - คุณแม่ มาทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา
 
คุณเอกภพ  แจ้งแสงสัมพันธ์ วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ พิษณุโลก
 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ พิษณุโลก...
ได้ถือโอกาสมาทำบุญ - ฟังธรรม กับท่านพระอาจารย์ ณ วัดป่าน้ำโจน
 
กิจกรรมในตอนค่ำ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เมตตานำพระสงฆ์ และญาติโยม นั่งสมาธิภาวนา ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
"คุณป้าดำ" (ซ้าย) และ "คุณป้าหมวย" (ขวา)
คุณจันทร์จิรา  นาคลดา
 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."

                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
นพ.ประยุทธ  ดิลกสัมพันธ์
ศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
รพ.กรุุงเทพพัทยา
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ลำดับต่อมา...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
 
ท่านพระอาจารย์นำพระสงฆ์และญาติโยม กล่าวคำบูชา "วันอาสาฬหบูชา"
***เนื่องในวันเพ็ญเดือน 8***
***ตั้งจิตอธิษฐานบูชาคุณของพระพุทธเจ้า ***
คุณยายบัวพันธ์   ไชยรบ
(โยมแม่ของท่านพระอาจารย์)
คุณสถาพร  ไชยรบ
(โยมพี่ชายของท่านพระอาจารย์)
คุณศิริลักษณ์  ณ หนองคาย
ภรรยาของ...
พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
(และเป็นโยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์)
คุณฐิติพร  ไชยรบ
พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
(เป็นโยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์)
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณจันทร์จิรา  นาคลดา
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
เภสัชกร รพ.พุทธชินราช
นพ.ประยุทธ  ดิลกสัมพันธ์
ศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
รพ.กรุุงเทพพัทยา
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ...นำเดินเวียนเทียนประทักษิณ 3 รอบ
 
น้อมระลึกบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
***ภายใต้บรรยากาศแสงจันทร์...พระจันทร์เต็มดวงด้วยความเงียบสงบ ***
 
ท่านพระอาจารย์นำวาง...ดอกไม้ ธูป เทียน บูชา "วันอาสาฬหปุรณมี"
ต่อจากนั้น...พระสงฆ์ และญาติโยม
ก็ได้ร่วมกันวางเครื่องสักการะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
เหล่พุทธศสนิกชนผู้ใจบุญ... ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่ตัวแทนองค์พระศาสดา
New Generation...In Buddhism.
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เมตตาอบรมพระสงฆ์
เนื่องในพรรษานี้...ได้มี พระสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล (จันทปัญโญ) "ครูบาตูน" บุตรชายของ คุณสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด ...บวชร่วมจำพรรษา ณ วัดป่าน้ำโจน ด้วย

"ครูบาตูน"...และพระที่บวชใหม่ ได้กราบขอนิสัยกับท่านพระอาจารย์
น้อมถวายพานดอกไม้ ธูป เทียนแพ...ด้วยความเคารพทั้งกายและใจเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกสอน
พร้อมทั้งปวารณาตัวรับใช้...และรับเป็นภาระแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ต่อจากนั้น...ได้เมตตาสนทนากับญาติโยม
คุณณัชชา  พงษ์วัชรารักษ์
คุณงามเนตร   วรรณเทพสกุล
ประธานกรรมการ
บริษัทวรรณเทพยนต์ จ.สุรินทร์
คุณเนตรา   วรรณเทพสกุล
บริษัทวรรณเทพยนต์ จ.สุรินทร์
เภสัชกรโภคิน  วรินทร์ หัวหน้างานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
คุณภริน   แจ้งวงษ์
ผู้บริหาร...
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์
วิศวกรรมเหมืองแร่
(Freelance)
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะน้อง ๆ นิสิตปริญญาโท จาก ม.นเรศวร
 
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
 
ถือโอกาสร่วมกันถ่ายรูปร่วมกับพระสงฆ์ที่ร่วมจำพรรษา ณ วัดป่าน้ำโจน ปี 2562...เพื่อไว้เป็นที่ระลึก
 
เตรียมพร้อม...รอใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ บริเวณวัดป่าน้ำโจน
***เตรียมเสบียงข้ามภพข้ามชาติ***
ทาน ศีล ภาวนา ...เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้แก่เราชาวพุทธพึงปฏิบัติ
เก็บภาพดี ๆ ไว้ในความทรงจำ...เพราะสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้อย่างแท้จริง นั่นก็คือ..."บุญ" กับ "บาป" ...เท่านั้น
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน...นำพระสงฆ์ทั้งหมดออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยม
ศรัทธาญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศ...ต่างตั้งใจทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ท่านผู้ที่ทำ "ทาน" ...ย่อมไม่อดอยากแน่นอน เพราะ "อานิสงส์" ของ "ทาน" จะเป็นหลักประกันให้
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของ... "ผู้มีบุญ"
คุณกิ่งกาญจน์  โยธาทิพย์ ผอ.ฝ่ายการตลาด รพ.พญาไทศรีราชา
คุณกนิฎฐา  จันทรเศรษฐเลิศ ทนายความ บจ.อินเตอร์เอเซียเซอร์วิส
คุณอุบลวรรณ  อาญาสิทธิ์ นักการเงินระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณจิรา  เฉลียวเกรียงไกร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร Interior Design Thehardwarerevival
ผศ.นพ.สธน   ธรรมอำนวยสุข ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในโอกาสนี้...ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคุณจันทร์จิรา  นาคลดา ด้วยค่ะ
"ครูบาโตเกียว"
"ครูบาโอโซน"
"ครูบาตูน"
"ครูบาศักดิ์" 
***************************
ครูบา ทั้ง 4 รูป...ที่ร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
 
 
 
 
 
หลังจากที่พร้อมกันในศาลาของวัดป่าน้ำโจน
ได้พร้อมกันกราบพระรับศีล
***เนื่องในวันสำคัญอย่างมากอีกวันหนึ่งในศาสนาพุทธ***
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
บรรยากาศในช่วงการอาราธนาศีล - รับศีล
คุณธนากร  อินทรเทศ
พนักงานช่าง EO ระดับ 6 (สั่งการ)
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
คุณศิริลักษณ์  ณ หนองคาย
ภรรยาของ...
พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
(และเป็นโยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์)
คุณอภิชาติ  เอี่ยมบาง โรงสีสินอุดมมงคล อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
"คุณตุ๊ก"...ผู้ใฝ่ธรรม
**************************
(กล่าวคำถวายภัตตาหาร)
...อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสีละวัน ตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ฯ
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ - พระภิกษุสงฆ์ของ... วัดป่าน้ำโจน
คุณนพรัชต์   เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พร้อมด้วยลูก ๆ หลาน ๆ ...ร่วมกันทำบุญถวายจังหัน
คุณอภิชาติ  เอี่ยมบาง และคุณศุภมาส  เตชวาณิชกุล เจ้าของโรงสีสินอุดมมงคล อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมกับลูก ๆ ...น้อมถวายจังหัน
ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา...น้อมถวายจังหัน
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์ ผู้บุกเบิก วัดป่าน้ำโจน
คุณธนากร  อินทรเทศ พนักงานช่าง EO ระดับ 6 (สั่งการ)
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน
คุณยายบัวพันธ์   ไชยรบ
โยมแม่ของท่านพระอาจารย์
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์
ผู้บุกเบิก วัดป่าน้ำโจน
"ครูจา"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณฐิติรัตน์  เอี่ยมบาง
นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะDigital Marketing
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
ขออนุโมทนาบุญ...ในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
คุณความดีไม่มีขาย...ถ้าอยากได้ต้องทำเอง
พญ.สุภัทรพร  ปิตะวชิรกุล กุมารแพทย์ รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
และ นพ.กิตติกุล  ปิตะวชิรกุล ผอ.รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ผศ.นพ.สธน   ธรรมอำนวยสุข ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
...ปิติสุข...
อยู่ในที่ทำงาน คือ "ผู้บริหาร" ...อยู่กับครูบาอาจารย์ คือ "เด็กวัด"
*
* * * * *
* * * * * * * * *

นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์ ผู้อำนวยการ รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (ซ้าย) และ
พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น(ขวา)...กำลังช่วยกันรับ - ส่งอาหาร
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล...ในกลุ่มญาติธรรม
ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยม
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ญาติโยมที่มาร่วมบุญ...ทั้งหมด
ร่วมกันรับประทานอาหาร
แบบ...เรียบง่าย
อร่อย...และสดชื่น
งานนี้ต้องขอยกนิ้วชมเลยว่า...เยี่ยมมมม (555)
นี่แหละ..."ธรรมแห่งการอยู่ร่วม"...ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน
เหล่าศรัทธาญาติโยมที่หลั่งไหลเข้ามาทำบุญที่...วัดป่าน้ำโจน
ในช่วงระหว่างวันทำบุญช่วงวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา...ก็ได้มีญาติโยมมาทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา และสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
บรรยากาศในการทำบุญของผู้ใจบุญ
คุณนพรัชต์   เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พร้อมด้วยลูก ๆ หลาน ๆ ...ถวายใบปวารณาร่วมกันทำบุญกับท่านพระอาจารย์
คุณวรพรรณ  ปิยพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานางพญา จังหวัดพิษณุโลก...พาลูก ๆ ทำบุญเข้าพรรษา
"นายกวรรณ" นายกองค์การบริหารตำบลแม่ระกา และ "เสี่ยมนัส"
กลุ่มเพื่อน "พญาสัตบรรณ"(โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี)...ของ คุณชมนภัส  ชาญณรงค์ ผู้ปฏิบัติการสินเชื่ออาวุโส บริษัทพระนครยนตรการ
นพ.กิตติกุล  ปิตะวชิรกุล ผอ.รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และ พญ.สุภัทรพร  ปิตะวชิรกุล กุมารแพทย์ รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งครอบครัว
ศรัทธาจาก จ.กรุงเทพมหานคร
คุณศุภวัฒน์  ธาราวัชรศาสตร์ และคุณอุบล  ธาราวัชรศาสตร์ เจ้าของ "ร้านแสงเงินค้าไม้"พร้อมทั้งลูกชาย...น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
 
คุณจันทร์จิรา  นาคลดา
คุณงามเนตร   วรรณเทพสกุล ประธานกรรมการ บริษัทวรรณเทพยนต์ จ.สุรินทร์ และลูกสาว
พระสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล (จันทปัญโญ) "ครูบาตูน" บุตรชายของ คุณสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด...ช่วยท่านพระอาจารย์รับของประเคนจากญาติโยม
บรรยากาศในการทำบุญ
สาธุ ๆ ๆ ๆ
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เมตตาสนทนากับญาติโยมที่มาทำบุญอย่างเป็นกันเอง
"คุณครูรุ่ง"...ผู้ใฝ่ธรรม
พญ.สุภัทรพร  ปิตะวชิรกุล
กุมารแพทย์ รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
นพ.กิตติกุล  ปิตะวชิรกุล
ผอ.รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
"คุณครูโหนก"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอุบล  ธาราวัชรศาสตร์
เจ้าของ
"ร้านแสงเงินค้าไม้"
คุณศุภวัฒน์  ธาราวัชรศาสตร์
เจ้าของ
"ร้านแสงเงินค้าไม้"
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design Thehardwarerevival
คุณจิรา  เฉลียวเกรียงไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
คุณอุบลวรรณ  อาญาสิทธิ์
นักการเงินระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณโสพิศ  วาฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.บางระกำ
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
ผู้ปฏิบัติการสินเชื่ออาวุโส
บริษัทพระนครยนตรการ
คุณกนิฎฐา  จันทรเศรษฐเลิศ
ทนายความ บจ.อินเตอร์เอเซียเซอร์วิส
คุณสุกัญญา  ธีระวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สสจ.พิษณุโลก
อาจารย์ศิวาการ  นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณขนิษฐา  เสนาชัย
นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณกอบกุล  ภมรกุล
"ร้านเอมอิ่ม" พิษณุโลก
"ป้าหมวย"
พนักงาน
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
 
นพ.นนท์  โสวัณณะ
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ขออนุโมทนาบุญกับ...เภสัชกรโภคิน  วรินทร์ หัวหน้างานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ และ
คุณฐิติพร  ไชยรบ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ด้วยนะคะ
คุณสถาพร  ไชยรบ (โยมพี่ชายของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
คุณจันทร์จิรา  นาคลดา
***************************
ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณ "ตากล้อง" ทั้ง 2 ท่าน ...มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ