ประมวลภาพกิจกรรม...ในช่วงวันอาสาบูชา - วันเข้าพรรษา วัดป่าน้ำโจน จำปี 2561
บรรยากาศยามเช้า
ศรัทธาญาติโยมเตรียมพร้อมใส่บาตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม นำพระสงฆ์ที่ร่วมจำพรรษา ณ วัดป่าน้ำโจน ...ออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยม
ศรัทธาญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศ...ต่างตั้งใจทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขออนุโมทนาบุญกับ...ครอบครัว "ชาญณรงค์"
ของ...คุณพลภัทร  ชาญณรงค์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ด้วยนะคะ
ท่านผู้ที่ทำทาน...ย่อมไม่อดอยากแน่นอน เพราะ "อานิสงส์" ของ "ทาน" จะเป็นหลักประกันให้
"ทาน" ...นี่ คือ 1 ในทางแห่ง "มรรค" หนทางแห่งความหลุดพ้น
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของ... "ผู้มีบุญ"
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
พร้อมเพรียงกันกราบพระ - รับศีล
(รับศีล)...มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
ต่อจากนั้น...ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
(กล่าวคำถวายภัตตาหาร)...อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสีละวัน ตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ฯ
 
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ - พระภิกษุสงฆ์ของ... วัดป่าน้ำโจน
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล...ในกลุ่มญาติธรรม
ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ
โยมแม่ของท่าน
พระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
"คุณมอญ"...ผู้ใฝ่ธรรม
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณนฤนาท  สิงห์ลอ เจ้าของ Chef  Bekery House ตลาดปทุมทอง เมืองพิษณุโลก
คุณปริญญา  สลางสิงห์
...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณตูน"...ผู้น่ารัก
"คุณเก่ง"...ผู้ใฝ่ธรรม
ท่านนัทธรี  จันทรประภา
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จ.อุดรธานี
คุณธิติมา  วรัญญูรัตนะ
...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์
ผู้บุกเบิก วัดป่าน้ำโจน
"คุณนุ้ย"...ผู้ใฝ่ธรรม
***อนุโมทนาบุญ...ในผลทานร่วมกัน...สาธุ***
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
สาธุ...สาธุ...สาธุ
โภชเนมัตตัญญุตา ...รู้จักประมาณในการขบฉัน
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจากฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ท่านพระอาจารย์รับญาติโยมที่ศาลา
คุณบุญเรือง  วังคะออม
ผอ.สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 3
ธนาคารออมสิน จ.พิษณุโลก
คณะเจ้าหน้าที่สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 3
ธนาคารออมสิน จ.พิษณุโลก
คุณจีรภา  ยอดเมือง
ผู้จัดการสินเชื่อรายย่อย 3
ธนาคารออมสิน จ.พิษณุโลก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
คุณสุวัฒน์  ธรรมอำนวยสุข
คุณเฉลยลาภ  ธรรมอำนวยสุข
ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  (หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์)

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ศลิษา  วีรพันธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณแม่ ผู้ใฝ่ธรรม
คุณลุง ผู้ใฝ่ธรรม
อาจารย์ศิวากา  นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
บริษัทพระนครยนตรการ
คุณโสภณ  คำภักดี
Managing Director - Plant
Operation   SIAM TECHNIC CONCRETE CO., LTD.
คุณญาตี  คำภักดี ...ผู้ใฝ่ธรรม
 
คุณกันตินันท์   เชือมวราศาสตร์
IT บริษัท IS Consuting
 
คุณนฤมล  สุรเมธี ...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณพุทธิพงษ์  ไชยรบ...ผู้ใฝ่ธรรม (หลานชายท่านพระอาจารย์)
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
     นักลงทุนอิสระ
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
ผู้ประเมินวินาศภัย
Crawford & Company
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณณรงค์  งามสมมิตร
ผู้อำนวยการกองนิติการ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
คุณปิยะนุช  งามสมมิตร
...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณฉัตรวดี  ตันสกุล
Import / Export Specialist
Schlumberger Overseas S.A.
"คุณเอนก"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(เลขาฯ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
***บรรยากาศในการทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์***
***บรรยากาศที่ท่านพระอาจารย์รับญาติโยมในบริเวณ...ส่วนโรงครัว***
อนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
สนทนากับท่านพระอาจารย์
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
จ.พระนครศรีอยุธยา...นำคณะกราบคารวะท่านพระอาจารย์
น้อมถวายพานธูป - เทียนแพ
ขมามะ ภันแต
ขออนุโมทนาบุญในผลแห่งการกระทำแล้วของทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
บรรยากาศในตอนค่ำ
ท่านพระอาจารย์นำพระสงฆ์ ของ... วัดป่าน้ำโจน
พร้อมทั้งญาติโยม...นั่งสมาธิภาวนา
ต่อจากนั้น...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
เมื่อสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว...ท่านพระอาจารย์
นำกล่าวคำบูชาเนื่องใน... "วันอาสาฬหบูชา"
***ตั้งจิตอธิษฐานบูชาคุณของพระพุทธเจ้า ***
ท่านพระอาจารย์...นำเดินเวียนเทียนประทักษิณ 3 รอบ
น้อมระลึกบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ภายใต้บรรยากาศอันเงียบสงบ
ในป่า...ที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่นห่างไกลจากความวุ่นวาย
ขออนุโมทนาบุญกับทุกดวงจิต...ที่ย่างก้าวตามรอยบาทของพระพุทธเจ้า
ท่านพระอาจารย์นำวาง...ดอกไม้ ธูป เทียน บูชา "วันอาสาฬหปุรณมี"
ต่อจากนั้น...พระสงฆ์ และผู้รักษาศีล 8
ก็ได้ร่วมกันวางเครื่องสักการะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เหล่พุทธศสนิกชนผู้ใจบุญ... ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่ตัวแทนองค์พระศาสดา
น้อมทำบุญ - ถวายเทียนจำนำพรรษา
ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาสนทนากับญาติโยม
ร่าเริงในธรรม
น้อมนำเกร็ดธรรม...ออกไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
"คุณแอน"...ผู้ใฝ่ธรรม
สพ.ญ.วาสนา  คงสันต์...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณพิศ"...ผู้ใฝ่ธรรม
"ครูเอก"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องมายด์"...ผู้ใฝ่ธรรม
***กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง***
***ฟังธรรมบางกาลบางเวลา... เป็นมงคลอย่างยิ่ง***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ที่ระลึก...ในการได้มาทำสิ่ง ๆ ดี ที่จะนำติดตัวเองไปได้ในอนาคตชาติ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ