ประมวลภาพกิจกรรม...ในช่วงวันอาสาบูชา - วันเข้าพรรษา วัดป่าน้ำโจน จำปี 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม และพระที่ร่วมจำพรรษา "ครูบาฮง" (พระเศรษฐธร  พันธุนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ซึ่งบวชจากวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วมาจำพรรษากับท่านพระอาจารย์)...ของวัดป่าน้ำโจน...บิณฑบาตโปรดญาติโยม
ศรัทธาญาติโยมเตรียมพร้อมใส่บาตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
ท่านผู้ที่ทำทาน...ย่อมไม่อดอยากแน่นอน เพราะ "อานิสงส์" ของ "ทาน" จะเป็นหลักประกันให้
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์    เอมกมล รอง ผบก.ภ.จว. พิจิตร
และ คุณนายนงเยาว์  เอมกมล ผู้บริหาร "ภูผาอินน์ รีสอร์ท"
คุณสายหยุด   ศรีธรรมมา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
ครอบครัว "คุณออด" - "คุณนา" ศรัทธาจาก อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ผู้มีบุญ...จึงคิดทำบุญ
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของ...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์ เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก...ตั้งใจใส่บาตรพระ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
กิจกรรมดี ๆ ...ของเด็กดี ("น้องกัปตัน" หลานชายของ...คุณนพรัชต์   เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง จำกัด)
 
 
 
บรรยากาศภายใน "ศาลาปราบเซียน"...ของ วัดป่าน้ำโจน
กราบพระ รับศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหาร ตามลำดับโดยพร้อมเพรียงกัน
(รับศีล)...มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
(กล่าวคำถวายภัตตาหาร)...อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสีละวัน ตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ฯ
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
บรรยากาศถวายจังหันแด่... "ท่านผู้เจริญ"
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์    เอมกมล
รอง ผบก.ภ.จว. พิจิตร
คุณนายนงเยาว์  เอมกมล
ผู้บริหาร "ภูผาอินน์ รีสอร์ท"
คุณยายบัวพันธ์   ไชยรบ
โยมแม่ของท่านพระอาจารย์
คุณวิชา  พรมอุทัย
นายก อบต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
คุณสิริธร  พวงสมบัติ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก  
คุณชิดชนก   ทัศนา
เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด กรุงเทพมหานคร
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
เภสัชกร รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณยุพา   มั่นเขตกิจ
"ยุพาสหคลินิก" อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
  รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
ปลัดชนะพงษ์   กล้ากสิกิจ
ปลัด อบต.แสนตอ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
คุณวิลาสิณี   อรรณพานุรักษ์
ทนายความ จ.ลพบุรี
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2  จ.ลพบุรี
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา   ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
Mr.Jeremy  Lamit
Full Stack developer ,
Zen rooms.com
(โปรแกรมเมอร์และนักจิตวิทยา)
น้อมจิตอนุโมทนาบุญร่วมกัน...สาธุ
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ธรรมขั้นพื้นฐานที่ท่านพระอาจารย์ ท่านเน้นมากในการอยู่ร่วมกัน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ...รับประทานอาหารพร้อมกันในส่วนของโรงครัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมหวัง   บุญผ่อง
ผอ.ร.ร.วัดสุพรรณพนมทอง
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมิตร   คำชนแดน
อบต.หมู่ที่ 13 ต.พันชาลี อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
***กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา***
คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดสุพรรณพนมทอง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ท่านพระอาจารย์เมตตาฉลองศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจมาถวายเทียนจำนำพรรษา - สิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...สาธุ
ครอบครัว "ร่อนในเมือง" ของ จ.ส.อ.พัลลภ    ร่อนในเมือง ...ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์เพื่อเป็นศิริมงคลในวันสำคัญทางศาสนา
ในช่วงบ่าย...ท่านพระอาจารย์รับญาติโยมที่ส่วนของโรงครัว
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
เพื่อนำเกร็ดธรรม...ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันต่อไป
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค และ เทียนจำนำพรรษา...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
กิจกรรมในภาคค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำพระและญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
บูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์ 
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง จำกัด
ผศ.ดร.สุรพงษ์  พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้า  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
นำกล่าวคำบูชาเนื่องใน... "วันอาสาฬหปุรณมี"
ท่านพระอาจารย์...นำเดินเวียนเทียนประทักษิณ 3 รอบ
บรรยากาศการเวียนเทียนรอบศาลาวัดป่าน้ำโจน ...เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
บูชาวันเพ็ญเดือน 8
ท่านพระอาจารย์นำวาง...ดอกไม้ ธูป เทียน บูชา "วันอาสาฬหปุรณมี"
พระสงฆ์...ร่วมวางดอกไม้ ธูป เทียน บูชาวันเพ็ญเดือน 8
เหล่พุทธศสนิกชนผู้ใจบุญ... ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแด่ตัวแทนองค์พระศาสดา
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับดวงจิตทุกดวงที่ตั้งมั่นในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
***บรรยากาศในการฟังธรรม***
***สุขในรสแห่งธรรม***
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกัน
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ